Kimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

11.03.2016 kl. 00:30

11 mars 1884

Härligt winterwäder, solsken och månsken – hwad kan man rimligtwis mer begära denna tid på året? Äfwen ett ”himmelstecken”, dock icke af det förfärande slaget, hade wi den 29 februari tillfälle att betrakta: det nemligen, att nymånen och planeten Wenus trädde i omedelbar närhet till hwarandra, ”att matmodren kysste sin tärna”, hwilket owanliga fenomen gifwit upphof till åtskilliga funderingar.

Wid det nyss slutade wintertinget blefwo de trenne wåldswerkarne, som förlidne höst föröfwade missdådet å Brädö torp i Dragsfjerd, dömde att mista lifwet genom halshuggning. Den gamle torparen, som oaktadt sin höga ålder – han lärer wara öfwer åttatio år – med bössan sökte wärja sig, blef derwid af en af röfwarene så illa biten i ett finger, att han i följd deraf ännu är sängliggande och antagligen icke kommer att tillfriskna. Äfwen dottern skall ännu ha men af den misshandling, hon utstod.

Den 19 och 20 i denna månad kommer uppbörden af kronoskylderna, från Kimito med dess kapeller att försiggå å Kyrkby, och på samma gång skall äfwen uppbäras medlen för wägarnes underhåll wintertiden, och det efter en beräkning af 18 mark och 17 penni för mantalet. Förut hade hwarje gårdsegare i socknen att underhålla sin wägalott, så sommar- som wintertid; men för twenne år tillbaka öfwerenskoms att dela alla socknewägar i större sträckor, oberoende af den förra wägdelningen, som fortfarande består, hwarefter dessa wägsträckor öfwertogs af ploglag, som egde att ploga och underhålla dem.

Wid det sammanträde, som skall ega rum i Salo den 24 mars, kommer Kimito kommun att representeras af f.d. landtdagsmannen kapten Viktor Söderholm från Årrnäs och kapten Sjöblom från Påfwalsby Uppgård. Flertalet församlingsboar lärer finna bäst och lämpligast att gästgifweriet – hittills det enda i socknen – som nu är på Kyrkby, för framtiden förlägges till Påfwalsby, och att twenne mindre gästgifweriet inrättas å Lappdal och Strömma, – den åsigten har åtminstone från många håll uttalats.

Läkarefrågan hwilken, om en telegrafstation i Kyrkby höres heller icke ett ord, men en annan mera omfattande sak omtalas åtminstone, nemligen en tillämnad telefonledning från Åbo, genom Salo och Bjerno, samt via Strömma till Kimito, med ändstation i Kimito kyrkby. Denna ledning skall wara afsedd att kosta 20.000 mark, och för alla trådar, som anknyter sig härtill och kostnader beräknad till 100 mark. Att den betydliga summan blir tecknad wågar man wäl knapp tro, men allwar med förslaget skall det wara.

Helsotillståndet inom socknen har i allmänhet warit godt, hwilket är en så mycket större anledning till tacksamhet, som i en närgränsande församling – Finby – där så väl tyfus som skarlakansfeber och en hostsjukdom warit gängse.

Den 4 mars sköt rusthållaresonen Viktor Hollmen en räf i den f.d. Skarpböle brinken. Räfwar ser man dessa tider ofta och Mickel tyckes wara ganska oförfärad och solar sig ogeneradt och sätter sig trankilt att taga den resande som färdas på landswägen, i ögnasigte.

Lifwet är tywärr fullt af we och wånda af mångfaldigt slag och den som wet af ett medel att – äfwen i minsta mån – lindra något af dess elände bör ej försumma att omtala det, och derför will jag nu genast omnämna ett botemedel för hufwud- och tandwärk, som här af många blifwit pröfwadt och wisserligen ej befunnet ”oswikligt”, som det föregifwes wara, men dock ”särdeles werksamt”. Medlet är det s.k. Menthol, som i små kapslar inlagda läglar säljes, som jag tror på första apothek. Will man anwända medlet mot hufwudwärk, så bestryker man med käglan pannan och nacken och upprepar det, då den lindriga sweda som uppstår efter gnidningen upphört, åter igen om flere gånger lindrigare huwudwärk förswinner derigenom oftast fullkomligt och swårare wärk blir dräglig. För tandwärk bestryker man på samma wis kinden med käglan. Eder korresp. har åtskilliga gånger sett ängsliga misstrogna miner klarna, då det ringaktade medlet plötsligt borttagit plågan. Den stickning, man wid begagnandet af Menthol känner i ögonen, behöfwer man ej frukta, ty den går hastigt öfwer och skadar icke.

I onsdag infaller en bemärkelsedag. ”Sådant wäder som det är Gregorii dag, den 12 mars, sådan wäderlek blir det under höbergningstiden”, heter det. Detta är åter ett af de gamla märkena, som antingen slå in eller – slå felt. Den som lefwer får wäl se.

Gästgiveriet i Kimito kyrkoby på 1920-talet

I museipressen bloggen publiceras tre historiska personers brev under ett kalenderår.

Anna Bäckström beskriver Fiskars bruk ur en kontorists ögon. Fanny Forsman är ÅU:s korrespondent på Kimitoön. Gunnar Rosenholms text handlar om uppbyggnaden av ett soldattorp. 

I samarbete Fiskars museum, Sagalunds museum och Stundars.

Museipressen-blogissa kolme historiallista henkilöa kirjoittavat kirjeitä kalenterivuoden mukaisesti. Yhteistyössä Fiskarsin museo, Sagalundin museo ja Stundars.

 

 

Fanny Forsman

Presentation av Fanny


Anna Bäckström

Presentation av Anna


Gunnar Rosenholm

Presentation av Gunnar

 

Kategorier

Senaste kommentarer

08.06, 09:24Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa. av Mark Osterloff

Februari 2019

Information / tiedoksi

Februari 2017

Kimito bref Tidningsprenumerationer i bygden av olika slag och vargar på genomfart

Januari 2017

Kimito bref Dåliga isar och plötsliga dödsfall Kimito-bref Nytt år med nya utmaningar, tankeläsning och med ett kvinnounderskott!

December 2016

Fiskars Jul. JouluKimito-bref Måtte den glada helgen bli för många – ja för alla – en frid- och fröjdefull jul: det önskar af hjertat eder Kimito korresp.Fiskars. Julväntan. Joulunodotusta

November 2016

Kimito-bref Folkflyttning, sorgliga tillbud och medel mot hufvudverkKimito-bref Olyckshändelser och olycksbarn

Oktober 2016

Kimito-bref Goda skördar, mask på rågbrodden och en cyklon i knutarna

September 2016

Kimito-bref Skördetid, grannsämja och stora ägg

Augusti 2016

Ett äkta soldattorp?Sola och bada. Aurinkokylpyjä

Juli 2016

Kimito-bref Lotteri med tävlingar och lekar Kimito bref Kejsaren, vädret och levebrödetKimito bref Fartygsbygge, laxar, företagsamhet, den gamle Ryssbacken och hans båt.

Juni 2016

Allmänt om Soldattorpets inredningVäggbänkarnas utseende och kärlskåp i SoldattorpetKimitobref ” Sommargäster, kvinnoslöjd och sinnesrubbade”Fiskars. Nytta och nöje. Arkea ja juhlaa.

Maj 2016

Kimito bref ”När Erik bär ax, så ger Olof kaka”Kimito bref. Vårens ankomst och terminsavslutningKimito bref. Åländska fiskare och Wärnepligtens våndor

April 2016

Fiskars 1. maj 1899 / Fiskarsin vappu 1899Fiskars brev. Riktigt hemmastadd

Mars 2016

Kimito bref. Lärkor och sjöfartKimito-bref. ”Himmelstecken” och botemedel för hufwud- och tandwärk

Februari 2016

Anna kommer till Fiskars / Anna saapuu FiskarsiinSoldattorpet på StundarsKimito-bref. Fastlagsyra och möjligheten att sända konterfej till sin älskadeFiskars 1898Soldattorpet på Stundars timras upp

Januari 2016

Kimito bref. Då det regnade maskarHembygdsrådet Gunnar Rosenholm 1912 – 1999

December 2015

Kimito-bref. Hur blir det med läkare och fattigvård?Fanny Forsman 1836-1912 Anna Bäckström (1875–1942), Fiskars